Người nổi tiếng sinh ngày 28-11

Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/