Người nổi tiếng sinh ngày 28-4

Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/