Người nổi tiếng sinh ngày 28-1

Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/