Người nổi tiếng sinh ngày 29-8

Người nổi tiếng theo ngày sinh:
/